תוכן העניינים של המאמר

מאמרים נוספים

טופס פנייה מיידית

נא למלא את הפרטים הבאים ועורך דין מהמשרד ייצור קשר במהרה.

נא לבחור את הנושא המתאים:

*פניות למשרד עורכי דין נשמרות חסויות

שימוש חורג מהיתר בהתאם לתכנית החלה על המקרקעין

נערך לאחרונה ב: מאי 26, 2024

שימוש חורג מהיתר יוענק כאשר השימוש תואם את הוראות התכנית החלה על המקרקעין. עסק העושה שימוש ברישיון אשר ניתן בהתאם לשימוש חורג וזה הוצא שלא כדין אף אם אחת מרשויות התכנון העניקה אותו, לא יהנה מהגנה לצורך המשך פעילותו, גם כאשר הועדה המקומית מעניקה את ההיתר לשימוש החורג. היתר לשימוש חורג יוענק בהתאם להוראות התכנית החלה על המקרקעין.

כך נפסק ברעפ 9585/09 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים נ’ ראש המועצה האזורית שפיר

26.    כל עוד לא ננקט הליך תכנוני כאמור, אין מנוס מלקבוע כי השימוש שעושה החברה במקרקעין עומד בסתירה לסעיף 15 לתכנית (כאמור לעיל, לא מן הנמנע שהשימוש עומד אף בסתירה להוראות התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, אך הצדדים הסכימו שהדבר לא הוכח במסגרת ההליך נושא הבקשה). אין צריך להרחיב, בצד האמור, כי היתר הבנייה שניתן לחברה בחריגה מהוראות התכנית הינו מחוסר תוקף (ע”פ 284/74 שותפות אחים אריאל נ’ מדינת ישראל, פ”ד כט(1) 390, 391 (1974)). נוכח מסקנתי זו, לא מצאתי לדון בקביעות הנוספות של בית המשפט המחוזי ביחס לתנאים הנוספים שנקבעו בהיתר הבנייה. לאחר שהחלטנו, כאמור, לדון בבקשת הוועדה המקומית (רע”פ 9589/09) כבערעור שהוגש לפי רשות שניתנה, ראינו – על יסוד הטעמים עליהם עמדנו – לקבל את הערעור לגופו.שימוש_חורג_במקרקעין

27.    התוצאה האופרטיבית של קבלת ערעור הוועדה המקומית הוא שצו הפסקת השימוש שעליו הורה בית משפט השלום יוחזר על כנו. עם זאת, נוכח העובדה שתחילת פעילות האתר נעשתה מכוח היתר שהוצא לחברה על-ידי הוועדה המקומית (הגם שכפי שקבענו – זה הוצא שלא כדין), וההשתלשלות הדיונית כפי שפורטה לעיל, מן הראוי לדחות את כניסת הצו לתוקפו לתקופה של 12 חודשים מיום מתן פסק-דיננו. בתקופה זו, תוכל החברה לשוב וליזום הליכים תכנוניים מתאימים לשם הסדרת פעילותה. ככל שלא ניתן יהיה להסדיר את הפעלת האתר במיקומו הנוכחי (הן במישור התכנוני, הן במישור רישוי העסקים) – דחיית כניסתו לתוקף של הצו תשרת את צרכי ההתארגנות של החברה לסגירת האתר ולבחינת חלופות להעתקת מיקומו. בתקופת הביניים, תידרש החברה לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה. אם לא תעמוד החברה בתנאים שנקבעו, תהיה הוועדה המקומית רשאית לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים באשקלון בבקשה להורות כי צו ההפסקה השיפוטי ייכנס לתוקפו לאלתר. אין באמור כדי למנוע מהרשויות להפעיל את הסמכויות המוקנות להן במישור דיני רישוי העסקים.

שיתוף והדפסת המאמר

וואטצאפ
פייסבוק
טוויטר
דוא״ל
הדפסה
דילוג לתוכן