תוכן העניינים של המאמר

מאמרים נוספים

טופס פנייה מיידית

נא למלא את הפרטים הבאים ועורך דין מהמשרד ייצור קשר במהרה.

נא לבחור את הנושא המתאים:

*פניות למשרד עורכי דין נשמרות חסויות

ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה

נערך לאחרונה ב: מאי 26, 2024

ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה דנה בעררים על קביעות הועדה המקומית

ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה דנה בעררים על קביעות הועדה המקומית בענייני פיצויים לפי ס’ 197 לחוק התכנון והבניה ובענייני היטל השבחה. הרשימה הבאה מתייחסת לערר על היטל השבחה בלבד.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה גובה את היטל ההשבחה בהתאם להוראות החוק. השבחה מוגדרת בחוק כך:  ‘עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג;

נדרש מימוש של הזכויות במקרקעין לצורך הטלת המס, אולם לא רק, גם במקרים מסוימים בהם אושרה תכנית משביחה תבקש הועדה המקומית לחייב את המקרקעין בהיטל השבחה. זה המקום לדרוש דחיית תשלום המס למקום בו ימומשו הזכויות

הלכה למעשה על ידי בנייה (או מכירת הזכויות במקרקעין, כולם או חלקם). שיקול דעתה של רשות התכנון המקומית במצבים כגון אלו רחב. לעיתים יעלה בידי החב בהיטל ההשבחה לנהל מו”מ להפחתת שווי ההיטל בהתאם להערכה שמאית עצמאית

במקרים בהם מתוכננים פרויקטי בניה, יומצא לבעל המקרקעין דו”ח אפס הכולל גם את הערכה לגבי שווי היטל ההשבחה. בכך יסתייע בידיו להעריך את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט. וכל זאת אף לפני מימוש הזכויות במקרקעין ובכדי למנוע הוצאות מיותרות. וכך יכולים להיחסך משאבים יקרים בהליכים אחרים. במסגרת הליכים אלו רשאית הועדה המקומית אף למנות שמאי מכריע אשר יקבע את שומתו ולפיה תוכרע המחלוקת. אין בכך כדי למנוע פנייה להמשך הליכים – ערר או לביהמ”ש (לעיתים יהיה צורך בתשלום ההיטל תחת מחאה) אולם לקביעתו של השמאי המכריע יהיה משקל רב בהמשך.

פיצוי בגין תכנית אשר פוגעת בערך הקרקע:

הפגיעה במקרקעין היא זו המזכה את הנפגע בפיצוי. רק לאחר שהנפגע יוכיח כי אכן הייתה פגיעה במקרקעין תבחן ועדת הפיצויים את שיעור הפגיעה לצורך קביעת הפיצוי המתאים. לצורך הכרעה בתביעת פיצוי מסוג זה על הנפגע להציג בפני הועדה ראיות שיצביעו על היקף הפגיעה הנטענת בקרקע. לשם כך יסתייע הטוען לפגיעה בחוו”ד מקיפה, חוו”ד זו תבדוק ותשווה בין רכיבי המצב התכנוני הקודם ובין רכיבי התכנית החדשה לגביה נטען כי היא ‘פוגעת’. הפסיקה מכירה בערך השבחה של תכנית ככזו שעלולה לאיין בין הפגיעה בקרקע ובין השבחתה: “יש לבדוק האם נלקחו בחשבון ע”י העוררים כלל רכיבי התכנית החדשה, לרבות אלמנטים משביחים שבה, ככל שיימצא כי ישנם” ערר (ת”א) 9006/11 פיקר ישראל ושרית נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא, 9. ראה גם (ע”א 600/89 גדעון וכרמלה בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה, פ”ד מ”ז (2) 402), (ערר 405/07 אריק שניידר ואח’ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה ואח’. “בעניין זה נקבע בפסיקה ובהחלטות ועדת הערר, כי יש לפרט ולנתח עסקאות השוואה לפני ואחרי אישור התכנית, ולבצע את ההתאמות הנדרשות לגבי המקרקעין שנטען כי נפגעו. בהעדר עסקאות השוואה, ניתן לבסס את שיעור הפגיעה הנטען, על ידי נתונים אחרים.” ערר (ת”א) 9006/11, 10.

לסיכום:  על קביעתה של הועדה המקומית לתכנון ובניה בעניין גובה היטל השבחה ולעניין הזכאות לפיצוי בגין פגיעה בקרקע ניתן לחלוק ועדיף לעשות כן בהתאם להערכה שמאית. גם ניתן להגיע להסדרים עם הועדה המקומית לעניין הפער שבין השומה שהוציאה ובין השומה שהתקבלה אצל השמאי, לעניין היטל ההשבחה שנקבע. ניתן לערור על החלטת הועדה לעניין גובה הפיצוי או על החלטה השוללת את הענקתו, ובמקרים המתאימים לפנות לביהמ”ש בעתירה מנהלית. חשוב מאוד לעמוד במועדים הקבועים בחוק והגשת שומה מטעם הנישום מוגבלת אף היא בזמן. שימת לב למקרים בהם הופקעה קרקע או אז היא לא תילקח בחשבון בעת עריכת שומת ההשבחה.

שיתוף והדפסת המאמר

וואטצאפ
פייסבוק
טוויטר
דוא״ל
הדפסה
דילוג לתוכן