תוכן העניינים של המאמר

מאמרים נוספים

טופס פנייה מיידית

נא למלא את הפרטים הבאים ועורך דין מהמשרד ייצור קשר במהרה.

נא לבחור את הנושא המתאים:

*פניות למשרד עורכי דין נשמרות חסויות

אחריות המפקח על ליקויי בניה בהתאם לחובת פיקוח

נערך לאחרונה ב: יוני 2, 2024

מה עושים כאשר מתגלים ליקויי בניה?

אחריות מפקח בניה על ליקויי בניה תהיה בהתאם לחובה הקבועה בתקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), תשנ”ב-1992*

תקנות אלו מגדירות מיהם בעלי התפקידים החבים באחריות לליקויי בניה שמתגלים ומהי חובתם בהתאם לתקנות. סטייה מחובה זו תטיל על בעלי התפקידים אשר מעורבים בתכנון ובנית הנכס אחריות לליקויי הבניה שימצאו בו. התקנות מייחסות אחריות נפרדת למפקח הבניה, עורך בקשת ההיתר,  מתכנן השלד ומנהל העבודה. איתור האחראים לליקויי בניה אשר מתגלים בנכס, יבחנו לאור תקנות אלו.אחריות מפקח בניה על ליקויי בניה בהתאם לחובת פיקוח עליון

בד”כ, לאחר קבלת חוו”ד הנדסית ניתן יהיה להצביע על האחראי לביצוע אותם שלבי בניה שהולידו את הליקוי האמור. כך גם ניתן יהיה לבצע את התיקון המיוחל. אין זה מחויב המציאות כי יאותר רשלן בודד. במקרים רבים נמצאו ליקויי בניה להם יהיו מספרר אחראים. האחריות הקוגנטית המוטלת על בעלי התפקידים שמנינו לעיל, מאפשרת גם לרשויות להטיל עליהם סנקציות, קנסות ואף אחריות פלילית.

מה הן התקנות המגדירות את האחריות על ליקויי הבניה?

1.  בתקנות אלה –

    “פיקוח עליון” – פיקוח על בניית מבנה או חלקים ממנו כמפורט בתקנות אלה;

    “מעבדה מאושרת” – כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, תשי”ג-1953;

    “עורך בקשה”, “מתכנן שלד הבנין”, “אחראי לביקורת”, “אחראי לביצוע השלד”, “מנהל עבודה”, ו”תכנית קונסטרוקציה” – כמשמעותם בתקנות התכנון;

    “תקנות התכנון” – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל-1970;

    “מורשה להיתר” – כמשמעותו בסימן ב’ של פרק ה’3 לחוק;

    “קבלן ראשי” – מי שנתמנה כקבלן אחראי לענין היתר הבניה כמפורט בתקנות התכנון.

2.  (א)  מורשה להיתר, מתכנן שלד הבנין או מומחה לדבר בתחום שהוא תכנן, חייבים בקיום פיקוח עליון, כל אחד בתחומו, לפי סעיף 158כז לחוק, וכן חייבים בפיקוח עליון כל אחד מהמנויים לעיל ועורכי בקשה להיתר, לגבי הבניה כפי שפורטה במסמכי הבקשה להיתר, אף אם היתר לבניה ניתן שלא לפי פרק ה’3 לחוק.

     (ב)  אין בחובת קיום פיקוח עליון לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובת הביקורת על הבניה בידי האחראים לה לפי תקנות התכנון.

3.  משך הפיקוח העליון יהיה מתחילת ביצוע עבודות הבניה ועד להשלמתן והוצאת תעודת גמר למבנה; לענין זה, “תחילת ביצוע עבודות הבניה” – סימון המיתווה באתר הבניה או נטילת דגימות קרקע מאתר הבניה או ביצוע עבודות עפר, לפי המוקדם.

4.   הפיקוח העליון יכלול פעולות אלה:

(1)  בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבניה באתר למסמכי ההיתר על נספחיו, ובכללה התאמה לתכניות הקונסטרוקציה ולתכנית הסידורים הסניטריים;

(2)  הדרכה ומתן הנחיות לאחראי על הבקורת בתחום שעליו הוא אחראי, לאחראי לביצוע השלד, לקבלן הראשי, למנהל העבודה או למנהלי העבודה בכל הנוגע לאמור בפסקה (1);

(3)  מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת הנדרשות לפי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו;

(4)  אישור גמר חלקי או מלא של עבודות הבניה לצורך בקשה לחיבור לרשתות החשמל, המים והטלפון ולצורך הוצאת תעודת גמר; האמור בפסקה זו יחול לגבי עורך בקשה ראשי ומתכנן שלד הבנין, ואולם רשאי עורך הבקשה הראשי להתנות מתן אישורו בחתימת עורכי בקשה אחרים לגבי ביצוע הפיקוח העליון, כל אחד בתחומו.

5.  הפיקוח העליון על בניית שלד הבנין יכלול פעולות אלה:

(1)  הפעולות המפורטות בתקנה 4 ככל שהן נוגעות לבניית שלד הבנין;

(2)  בקורת של אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיו, לרבות הרכבתם ומתן אישור ליציקת התקרות או הרכבתן בכל קומה בנפרד; לענין זה, “אלמנט ראשי” – כפי שהוגדר בידי מתכנן שלד הבנין בתכנית הקונסטרוקציה;

(3)  עדכון תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים, במידת הצורך, על פי שינויים, במידה שישנם, בזמן ביצוע בניית השלד בהתאם לאמור בתקנות התכנון;

(4)  מעקב אחר בדיקות חוזק חומרים, הנדרשות על פי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו ומתן הנחיות למפורטים בתקנה 4(2), במידת הצורך, בקשר לכך.

6.   הפיקוח העליון יבוצע באופן הבא:

(1)  ייערכו ביקורים באתר הבניה של המבנה או של חלקים ממנו, בידי מבצעי הפיקוח העליון או בידי עובד מטעמם כאמור בפסקה (2); הביקורים כאמור ייערכו במספר ובמועדים הדרושים כדי לקיים את הפעולות הנדרשות לפי תקנות 4 ו- 5, אולם לגבי עורך בקשה ראשי לא יפחת מספרם מהביקורים ומהשלבים שבהם הם נערכים בידי האחראי לביקורת לפי תקנות התכנון;

(2)  מבצע הפיקוח העליון רשאי לייפות את כוחו של עובד מטעמו לערוך את הביקורים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהעובד הוא בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביו הוא עורך את הביקורים במקומו של מבצע הפיקוח העליון;

(3)  ההנחיות במסגרת הפיקוח העליון הנמסרות למי מהאמורים בתקנה 4(2), יירשמו ביומן העבודה שמנהל הקבלן הראשי, וייחתמו בידי מבצע הפיקוח העליון או מיופה כוחו; העתק מיומן העבודה, הכולל את ההנחיות כאמור, יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון למשך עשר שנים לפחות; לא נוהל יומן עבודה, יימסרו כל ההנחיות, בכתב, לקבלן הראשי והעתק מהן יועבר למהנדס הועדה המקומית וכן יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון;

(4)  מבצע הפיקוח העליון ידווח לועדה המקומית כאמור בסעיפים 1.22 ו-5.04 בתוספת השניה לתקנות התכנון.

7.   הקבלן הראשי יודיע למי שעורכים את הפיקוח העליון לפי תקנות אלה ולפי מסמכי הבקשה להיתר, על תחילת ביצוע עבודות הבניה, וכן יודיע למתכנן שלד הבנין על מועדי ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד הבנין.

8.   תחילתן של תקנות אלה ביום י”ט באדר א’ תשנ”ב (23 בפברואר  1992).

שיתוף והדפסת המאמר

וואטצאפ
פייסבוק
טוויטר
דוא״ל
הדפסה
דילוג לתוכן